Hatályos: 2016.01.01-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a FULLDRIVE Autósiskola Kft (a továbbiakban a Szervező) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, valamint a Szervező és a Résztvevő (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Szervező és a Résztvevő közötti jogviszonyra. Jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék, valamint adatvédelmi szabályzat a fulldrive.hu oldalon elérhető és onnan nyomtatható.

 1. A szervező adatai

  • A szervező teljes cégneve: FULLDRIVE Autósiskola Kft
  • A szervező székhelye: 2600 Vác Cserhát u.5/a
  • A szervezőt nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék
  • A szervező cégjegyzékszáma: 13-09-172666
  • A szervező adószáma: 25071087-2-13
 2. Fogalom meghatározások

  • Szervező: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.
  • Rendezvény: A Szervező által szervezésre és megrendezésre kerülő meghatározott helyen és időben történő ingyenes vagy külön árjegyzékben
  • meghatározott ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás.
  • Oktató: A Rendezvény helyszínén a Szervező megbízásával, vagy alkalmazásában álló természetes személy.
  • Zárt pálya: A közúti járműforgalomtól elzárt magán vagy közút illetve terület, versenypálya vagy oktatópálya.
  • Résztvevő: A külön árjegyzékben meghatározott Részvételi díjat a Szervező felé az ÁSZF-ben meghatározott keretek között teljesítő személy.
  • Részvételi díj: A Szervező Rendezvényén való részvétel eseti díja, melyet a Résztvevő jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és időben a külön
  • árjegyzékben meghatározott mértékben teljesít a Szervező felé.
  • Jelentkező: a Szervező elérhetőségein, egy bizonyos Rendezvényen való részvételi szándékot jelző személy a Részvételi díj megfizetéséig
 3. Részvétel a Rendezvényeken, fizetési feltételek

  • A Szervező saját jogán előre meghatározott időpontokban weboldalán (fulldrive.hu) Rendezvényidőpontokat tesz közzé, melyekre Jelentkezőket vár. Az egyes Rendezvények fajtája: Egy illetve két napos vezetéstechnikai tréning, motoros túra, bemutató, stb. A Rendezvény közzétételének helyén található.
  • A felsorolt időpontok közül csak egy időpontra lehet jelentkezni.
  • A Rendezvények korlátozott számú Résztvevővel kerülnek megrendezésre (10 Fő) , a Jelentkező a Részvételi díj megfizetése után minősül Résztvevőnek.
  • A külön árjegyzékben meghatározott Részvételi díjat banki utalással az árjegyzékben meghatározott számlaszámra a Jelentkező a következők szerint
   köteles teljesíteni: A jelentkezést követően az árjegyzékben meghatározott előleg fizetése válik esedékessé. A Szervező számlájára beérkező előleg a Rendezvény tervezett időpontját megelőző 30 naptári napig foglalóként tekintendő, tehát a Jelentkező a részvétel lehetőségét helyét a rendezvényre az előleg Szervező számlájára való beérkezéstől kezdve biztosítja. A Részvételi díj árjegyzékben meghatározott fennmaradó részét a Jelentkező, amennyiben részvételi szándékát fent kívánja tartani, a Rendezvényt megelőző 30 naptári napot megelőzően a Szervező számlájára utalja. A Részvételi díj határidőn belül való a Szervező számlájára érkezését követően a Jelentkező Résztvevőnek minősül. A foglalóként kezelt előleg visszatérítésére a vis maior esetét kivéve nincsen lehetőség.
  • Amennyiben a Részvételi díj a rendezvény időpontját megelőző 2 munkanap előtt nem érkezik meg a Szervező számlájára, úgy az a Jelentkező részvételi szándéktól való elállásának minősül, a Szervező a Rendezvényen számára biztosított hellyel szabadon gazdálkodik.
  • A regisztráció elküldését követően pár perc múlva egy visszaigazoló e-mailt fog kapni a regisztrált e-mail címére!
   Amennyiben nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást: javasoljuk, hogy ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében!
  • A Résztvevő a rendezvény előtt tetszőleges időpontban jelezheti a Rendezvénytől való távolmaradási szándékát, ekkor számára egyszeri alkalommal az árjegyzékben meghatározott átjelentkezési díj ellenében 6 hónapon belül egy következő azonos Rendezvényre biztosít helyet a Szervező lehetőség szerint a Rendezvénytől való távolmaradási szándékát jelző Résztvevő igényének megfelelő időpontban. A Részvételi díj visszatérítésére a vis maior esetét kivéve nincsen lehetőség. Az átjelentkezési díj megfizetése után az eredetileg választott Rendezvény Résztvevője az újonnan meghatározott Rendezvény résztvevőjének minősül, átjelentkezésre egy alkalommal van lehetőség.
  • A Résztvevő a rendezvényre biztosított helyét a Szervező külön engedélye nélkül szabadon harmadik félnek átadhatja, az átadásról a Szervezőt a Rendezvény előtt azonban tájékoztatni köteles.
  • Amennyiben a jelentkezésre a Rendezvény időpontját megelőző 30 napon belül kerül sor, hogy a Részvételi díj egy összegben való megfizetése feltétele a Rendezvényen való részvételnek, mivel a Jelentkező helyét a Rendezvényre biztosítani csak ebben az esetben tudjuk.
  • Az előre tervezett Rendezvény 10 fő Résztvevő esetén kerül megrendezésre, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti minimális Résztvevőszámot el nem érő Rendezvényeket más időpontra tegye át. A Résztvevőket a változásról a lehető leghamarabb tájékoztatja, számukra a Részvételi díj teljes összegét visszafizeti, vagy a résztvevő szándéka szerint a részvételt egyéb költség nélkül a Résztvevő számára alkalmas időpontban biztosítja.
 4. Elveszett tárgyak

  • A Rendezvények helyszínén a Rendezvény ideje alatt a Résztvevők által elvesztett és a Szervezővel jogviszonyban álló személy által megtalált tárgyakat a Szervező 6 hónapig megőrzi, azokat eredetben székhelyén, illetve térítés ellenében postai úton a tárgy tulajdonosának visszaadja. Fenti rendelkezés vonatkozik a harmadik személy által a Szervező számára átadott talált tárgyakra is.
  • A Rendezvények helyszínén elvesztett értékekért az 1. pontban foglaltakat kivéve a Szervező felelősséget nem vállal.
 5. Házirend

  • A Rendezvényen a helyszínen tartózkodó, a Szervezővel megbízási-, alkalmazotti- vagy egyéb munkaviszonyban álló személyzet utasításai az irányadóak.
  • A Zárt pályás rendezvényeknél a Résztvevők az Oktatók utasításait kövessék, amennyiben motoron utasként vagy járművezetőként közlekednek, úgy bukósisak, kesztyű és zárt lábbeli viselése kötelező. A versenypályára a fentieken túl védőruházat viselése kötelező.
 6. Szavatosság és felelősségi kérdések

  • A Szervező szavatolja, hogy a Résztvevő a Rendezvényen annak kiírásában közzétett szolgáltatást biztosítja, törekszik azt a Résztvevő számára a lehetséges legmagasabb színvonalon szolgáltatni.
  • A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott szolgáltatásokat szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.
  • A Rendezvény tartama alatt, illetve az oda- és hazaúton a Résztvevő által elszenvedett anyagi vagy személyi kárért illetve sérülésért a Szervező felelősséget nem vállal.
 7. Szerzői jogok

  • A Rendezvényen videó és fényképfelvételek szabadon készülhetnek a Szervező és a Résztvevő által.
  • A Szervező által készített kép- és hanganyag –amennyiben a résztvevő az ellenkezőjét kimondottan nem kéri- a Szervező által szabadon felhasználható.
  • A Résztvevő által készített hang- és képanyag a Résztvevő által szabadon felhasználható, amennyiben más Résztvevő vagy a Szervező jogos érdekét nem sérti.
 8. Vis Maior

  • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.
 9. Záró rendelkezések

   • A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.Vác, 2016.01.01.